ขั้นตอนง่ายๆ
ในการเข้าร่วมกิจกรรม

ขั้นตอนที่ 1:

ถ่ายภาพอาหารหรือภาพที่เกี่ยวข้องกับอาหารให้ดูน่าสนใจ

ขั้นตอนที่ 2:

ตรวจสอบภาพถ่ายของคุณ ภาพที่สามารถใช้สำหรับร่วมกิจกรรมได้
จะต้องเป็นภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องกับอาหาร การเพาะปลูก วัตถุดิบสำหรับประกอบอาหาร
หรือแม้กระทั่งภาพขณะประกอบอาหาร ก็สามารถนำมาร่วมสนุกกับกิจกรรมของเราได้

ขั้นตอนที่ 3:

อัพโหลดภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องกับอาหารของคุณ ลงใน Social Network
พร้อมติด Hashtag #pinkladyclicksth

ขั้นตอนที่ 4:

กดไลค์ และ กดติดตาม Facebook ของเรา
หรือติดตามข้อมูลข่าวสารผ่าน Instagram

ขั้นตอนที่ 5:

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าภาพถ่ายที่ถูกอัพโหลด มีความคมชัด และไม่มีอะไรผิดพลาด

ขั้นตอนที่ 6:

คุณสามารถส่งภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องกับอาหารมาร่วมกิจกรรมเพิ่มเติมได้
ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

อย่าลืมที่จะศึกษากฎระเบียบ
และข้อบังคับของกิจกรรม ด้านล่างนี้

 1. ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะบุคคลที่มีสัญชาติไทย และบุคคลที่มีถิ่นอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 2. ผลตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และทางผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไข ข้อบังคับ ตลอดจนการตัดสิน
 3. เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเปิดเผยข้อมูลเป็นสาธารณะ
 4. ใครบ้างที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ : ทุกคนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ยกเว้นคณะกรรมการจัดงาน Pink Lady® Clicks! ผู้ตัดสินรางวัล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม รวมถึงเพื่อนและครอบครัวของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้
 5. ภาพถ่ายที่ถูกส่งเข้าประกวดในกิจกรรมฯ จะต้องเป็นภาพที่เกี่ยวข้องกับอาหาร
 6. กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเพื่อประกวดภาพถ่าย ซึ่งจะต้องเป็นภาพที่เกี่ยวข้องกับอาหาร
 7. ภาพถ่ายที่ถูกส่งเข้าร่วมการประกวดในกิจกรรมฯ อาจได้รับการตีพิมพ์หรือใช้ประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมทางการตลาด เว็บไซด์ หรือสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรม Pink Lady® Clicks!
 8. เงื่อนไขในการอัพโหลดรูปภาพลงบน Instagram
  i. ขนาดภาพถ่ายต้องไม่น้อยกว่า 320 - 1080 พิกเซล
  ii. อัตราส่วนภาพ 4 (กว้าง) : 5 (สูง) ถึง 1.9 (กว้าง) : 1 (สูง)
 9. ภาพถ่ายที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ :
  i. รูปภาพต้องเป็นไฟล์สกุล JPEG (.jpg หรือ .jpeg)
  ii. รูปภาพจะต้องมีขนาดไม่เกิน 16MB ต่อภาพ
  iii. รูปภาพจะต้องมีขนาดความกว้างไม่เกิน 1920 พิกเซล
  iv. หากรูปภาพของคุณได้รับการคัดเลือก ต้องจัดเตรียมไฟล์ภาพดังกล่าวที่มีความละเอียดสูง และเหมาะสมที่จะพิมพ์ลงในสื่อต่างของ สำหรับใช้ในการจัดแสดงภาพถ่ายภายในงาน
  ภาพถ่ายจะต้องมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 dpi.
 10. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลรายเดือนทั้ง 4 ท่าน จะถูกตัดสินโดยการลงคะแนนจากช่องทางออนไลน์ และผู้ชนะจากการลงคะแนนที่สูงที่สุดจะได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลชนะเลิศ
 11. คณะกรรมการผู้ตัดสินรางวัลเป็นกลุ่มบุคคลที่ถูกแต่งตั้งจากผู้จัดงาน เพื่อมาตรฐานการตัดสินที่ดี ผู้เข้าประกวดยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อบังคับของกิจกรรมตลอดจนเคารพการตัดสินของคณะกรรมการ โดยหากไม่มีผลงานใดที่มีคุณสมบัติในการได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล ทางผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลดังกล่าว ซึ่งดุลยพินิจของคณะกรรมการผู้ตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด
 12. การส่งภาพถ่ายเข้าร่วมในกิจกรรมที่อยู่ในเดือนใด ให้ถือว่าเป็นภาพถ่ายในรอบการตัดสินของเดือนนั้นๆ โดยกำหนดให้สิ้นสุดรอบเดือนในวันสุดท้ายของเดือนนั้นๆ ซึ่งทางผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการขยายเวลาการส่งผลงานในทุกกรณี
 13. ผู้ที่เข้าร่วมการประกวดฯยินยอมเข้าร่วมแข่งขันด้วยความสมัครใจ และตกลงยอมเข้าร่วมในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม ตลอดจนการใช้ชื่อและภาพถ่ายของตนเอง เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดและนิทรรศการจัดแสดงภาพ โดยไม่มีการเรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนใดๆทั้งสิ้น
 14. ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่อาจะเกิดจากการเข้าร่วมกิจกรรมฯในครั้งนี้
 15. ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิด อันเกิดจากสาเหตุของการใช้ภาพในทางที่ผิด
 16. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีหน้าที่จะต้องเก็บสำเนาไฟล์ดิจิทัลไว้ด้วยตนเอง เพื่อประโยชน์ในการใช้งานต่างๆ
 17. ภาพถ่ายที่ถูกส่งเข้าประกวดในกิจกรรมนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงยินยอมให้ Pink Lady® มีสิทธิ์ในการใช้ภาพถ่ายบนเว็บไซต์ สื่ออนไลน์ สื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อสิ่งพิมพ์ทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ โดยไม่จำกัดช่องทางการเผยแพร่ ปริมาณ ตลอดจนความถี่ในการเผยแพร่ โดย Pink Lady® ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข
 18. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยินยอมให้ Pink Lady® มีสิทธิในการแก้ไข ทำซ้ำ และดัดแปลงรูปถ่าย รวมถึงการใช้ภาพถ่ายเพียงบางส่วนหรือทั้งหมดร่วมกับ Graphic หรือข้อความปิดทับ หรือเสียงอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการนำเสนอด้วยภาพนิ่ง หรือวีดีโอก็ตาม ทั้งนี้ให้เงื่อนไขดังกล่าวอยู่ภายใต้ขอบเขตที่กฏหมายกำหนด โดยการอนุญาตในเอกสารฉบับนี้ถือเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่ต้องผ่านการตรวจสอบหรืออนุมัติในขั้นตอนใดๆ ทั้งสิ้น
 19. ภาพถ่ายที่ถูกส่งเข้าประกวดในกิจกรรมฯนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในฐานะเจ้าของผลงาน ยินยอมที่จะไม่ยืนยันสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ และจะไม่เรียกร้องค่าชดเชยใดๆ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม
 20. ผู้เข้าประกวดทุกท่านยืนยันว่าภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด จะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา, กรรมสิทธิ์ส่วนบุคคล และข้อมูลส่วนบุคคลหรือสิทธิ์อื่นใดของบุคคลที่สาม
 21. ผู้เข้าประกวดทุกท่านยืนยันที่จะไม่เรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆทั้งจาก Pink Lady®, คณะกรรมการผู้ตัดสิน, เจ้าหน้าที่และพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตลอดจนตัวแทนของผู้จัดกิจกรรมและ Pink Lady® อันเนื่องมาจากภาพถ่ายหรือการเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 22. ผู้เข้าประกวดยืนยันสิทธิในการครอบครองและสิทธิในการใช้งานภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดในกิจกรรม Pink Lady® Clicks! โดยทางคณะกรรมการผู้ตัดสินตลอดจนผู้จัดกิจกรรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนของรางวัลในรูปแบบของเงินสด หากพิสูจน์ได้ว่าผู้เข้าประกวดมีการละเมิดต่อกฎหมาย หรือทำผิดกฏและเงื่อนไขของกิจกรรมแม้ข้อใดข้อหนึ่งก็ตาม
 1. รางวัลชนะเลิศสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม – ผู้ชนะจะได้สิทธิ์เดินทางไปลอนดอน เพื่อเข้าร่วมงาน Pink Lady® Food Photographer of the Year
 2. การคัดเลือกผลงา:
  i. คณะกรรมการผู้ตัดสินจะทำการคัดเลือกภาพถ่ายที่น่าสนใจ และทำถูกต้องตามเงื่อนไขของกิจกรรม เดือนละ 10 ภาพ
  ii. ภาพถ่ายที่ได้รับการคัดเลือกจะถูกตัดสินด้วยเกณฑ์การลงคะแนนเสียงจากคณะกรรมการผู้ตัดสินร้อยละ 40 และการลงคะแนนเสียงจากบุคคลทั่วไปในช่องทางออนไลน์อีกร้อยละ 60
  iii. ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในแต่ละเดือนผ่านสื่อออนไลน์ของ Pink Lady®
  iv. ที่ได้รับการคัดเลือกทั้ง 4 ท่าน จะผ่านเข้าไปยังรอบตัดสิน ซึ่งจะถูกคัดเลือกให้เหลือผู้ชนะแค่เพียงรายเดียวเท่านั้น ซึ่งจะได้เดินทางไปเข้าร่วมงาน Pink Lady® Food Photographer of the Year ที่ลอนดอน ประเทศอังกฤษ
 3. ช่วงเวลาของกิจกรรม :
  i. เดือน พฤศจิกายน 2561:
  ระยะเวลาอัพโหลดภาพ : 1 - 30 พฤศจิกายน 2561

  ii. เดือน ธันวาคม 2561 :
  ระยะเวลาอัพโหลดภาพ: 1 - 31 ธันวาคม 2561

  iii.เดือน มกราคม 2562 :
  ระยะเวลาอัพโหลดภาพ: 1 - 31 มกราคม 2562

  iv. เดือน กุมภาพันธ์ 2562 :
  ระยะเวลาอัพโหลดภาพ: 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2562